Med hjälp av TripAdvisor-widgets så kan visa dina senaste omdömen, utmärkelser och intressanta saker i ditt närområde
  • Gå till tripadvisor.se/widgets för att se vilka widgets du kan infoga på din hemsida
  • Konfigurera eventuella inställningar för önskad widget
Lägg till koden i ManageBase
Under Sidegenskaper - Lägg till Widget (Script) för respektive sida så kan du lägga till script för widgets/plugins för den aktuella sidan. Vill du istället att scriptet ska vara åtkomligt över hela din site så kan du lägga till det under Mer - Inställningar - Scripthantering och följa stegen nedan:
  • Välj position av script. TripAdvisor-relaterade script läggs till direkt innan body-slut
  • Kopiera den anpassade koden från TripAdvisor, from <script src="... tom </script> och klistra in i textrutan för Script
  • Resterande kod from inledande <div id="... tom avslutande </div> kopierar du och placerar via HTML-läget i önskad artikelmall (Läs hur du aktiverar HTML-läget)